Detalhes

  • Última vez online: 3 dias atrás
  • Gênero: Masculino
  • Localização:
  • Contribution Points: 0 LV0
  • Papéis:
  • Data de Admissão: julho 8, 2021
Completados
Going South
6 pessoas acharam esta resenha útil
Fev 9, 2023
Completados 0
No geral 8.0
História 7.0
Acting/Cast 9.0
Musical 7.0
Voltar a ver 8.0

I appreciate this movie

The film is very similar in theme to another Korean film, Suddenly Last Summer, which is repulsion and attraction. But here, the director of such excellent and award-winning films as Night Flight and No Regret, this theme is upgraded almost to the maximum. Two young men have an intimate relationship during their military service and release their sexual energy. Youn Young has now left the army and is not so sure of his orientation and no longer wants to be in the presence of Gi Tae-ho, who has to stay in the army and is very uneasy about losing Young-a. A psychological drama ensues, the plot of which I will not describe, but I want to highlight above all the good work of both actors, they reached almost to the bottom, not only by being naked, but also by rolling in disgusting mud. Life is often cruel and when we lose someone, how often does it make us act desperate, and for that I appreciate the film.

Leia Mais

Esta resenha foi útil para você?
Completados
May-December-January
5 pessoas acharam esta resenha útil
Fev 7, 2023
Completados 0
No geral 10
História 9.0
Acting/Cast 10
Musical 10
Voltar a ver 10

Sensitive and gentle

The film is successful and very different. And you really need to keep an open mind and not jump to conclusions right away. All three characters were engraved in my soul, and not only because of the way the actors portrayed them, but also thanks to the fate of Pol, I raised the original rating of the story from 8 to 9.
The music was sensitively chosen and perfectly suited to the style and character of the project, the processing was very fine and its highlight was the scene of Pol and Migs making love. Beautiful experience.
Esta resenha foi útil para você?
Completados
Fufu
2 pessoas acharam esta resenha útil
Jan 23, 2024
Completados 0
No geral 8.0
História 8.0
Acting/Cast 8.0
Musical 8.0
Voltar a ver 8.0
It is unfortunate for all couples in the world to live together like lovebirds from the beginning until death. Tasuki and Yudai are the couple who made it and the other's doomsday has arrived. The film is very human, different, in its own way beautiful even cute in its happy memories and sad at the same time on the day of death. I have nothing more to add...

Nepoštěstí se všem párům na světě spolu žít ve vztahu jako holubičky od začátku až do smrti. Tasuki a Yudai jsou párem, kterým se to podařilo a nastal soudný den pro toho druhého. Film hodně lidský, jiný, svým způsobem krásný až roztomilý ve svých šťastných vzpomínkách i dnem smrti smutný zároveň. Nemám víc, co bych dodal ...

Leia Mais

Esta resenha foi útil para você?
Completados
One Afternoon
2 pessoas acharam esta resenha útil
Jan 6, 2024
Completados 1
No geral 9.0
História 9.0
Acting/Cast 9.0
Musical 9.0
Voltar a ver 9.0
I would like to give "Definitely recommend", but the movie is so strange, about almost nothing and everything at the same time, almost nothing happens in it and yet it happens ... I won't reveal more, this could only have been made in Taiwan. A hidden gem from the man who wrote and directed this little story...

Dal bych nejraději "Určitě doporučuji", ale film je tak zvláštní, téměř o ničem a zároveň o všem, téměř nic se v něm neděje a přeci děje ... více nebudu prozrazovat, toto mohlo vzniknout pouze na Taiwanu. Skrytá nádhera od člověka, který tento malý příběh napsal i zrežíroval ...

Leia Mais

Esta resenha foi útil para você?
Completados
Doi Boy
2 pessoas acharam esta resenha útil
Nov 29, 2023
Completados 0
No geral 9.0
História 9.0
Acting/Cast 9.0
Musical 9.0
Voltar a ver 9.0
This movie, at least for me, has great value. It is completely different from what I am used to from Thailand with the BL line. It is about three beings, so different, from the Burmese-Thai border, specifically, part of the story goes (even backwards) to the separatist Burmese province of Shan (Shan), where life is very cruel for some, and everything is underlined by the fact that the two states (Myanmar and Thailand) do not have a completely ideal foreign-political relationship, it is interwoven with other characters and the story enriched me. Wan, later Sorn, has a difficult life in Shan, first among the monks, then in the Burmese army, he wants to get to Thailand with his powers and what he has to undergo. I didn't even mind the fact that the eroticism unfolded with a maximum of touches, which only increased the value of the film for me this time. A lot of interesting things, even if the film probably won't appeal to all viewers.


Tento film, alespoň pro mě, má velkou hodnotu. Je totiž úplně jiný, než na co jsem z Thajska s BL linkou zvyklý. Je o třech bytostech, tak rozdílných, z barmsko-thajského pomezí, konkrétně část děje zabíhá (i zpětně) do separatistické barmské provincie Šan (Shan), kde je pro některé život hodně krutý, navíc vše podtrženo i tím, že zrovna oba dva státy (Myanmar a Thajsko) nemají úplně ideální zahraničně-politický vztah, je protkán i ostatními postavami a příběh mě obohatil. Wan, později Sorn, má v Šanu tíživý život, nejdříve mezi mnichy, potom v barmské armádě, se mermomocí chce dostat do Thajska a co všechno musí podstoupit. Nevadilo mi ani to, že erotika se odvíjela maximálně doteky, což mi tentokráte hodnotu filmu jen umocnilo. Zajímavé hodně, i když snímek neosloví asi všechny diváky.

Leia Mais

Esta resenha foi útil para você?
Completados
Rebirth
2 pessoas acharam esta resenha útil
Nov 25, 2023
Completados 0
No geral 8.0
História 7.0
Acting/Cast 8.0
Musical 7.0
Voltar a ver 9.0
A historical story from ancient China where something more develops between two men. It was filmed gently, almost tenderly, although the story itself does not lack betrayal, humiliation, cruelty, pain and death. Both main characters, Li Yu and Long Yang, were played excellently, and every small possibility was used to make "something" between them so that it did not exceed the red "gay regulation" (especially in the closing credits on the small screen). Chang Quin, even though she plays a negative character in the story, is also unmissable due to her perfect beauty. Processing very solid.


Historický příběh z dávné Číny, kdy mezi dvěma muži vzniká něco víc. Byl natočen jemně, téměř něžně, i když v příběhu samotném nechybí zrada, potupa, krutost, bolest i smrt. Obě hlavní postavy Li Yu i Long Yang zahrány skvěle a bylo využito všech drobných možností, aby mezi nimi "něco" bylo tak, aby to nepřekročilo rudé "gay nařízení" (především i v závěrečných titulcích na malé obrazovce). Chang Quin, i když hraje v příběhu zápornou postavu, je také nepřehlédnutelná, díky své dokonalé kráse. Zpracování velmi solidní.

Leia Mais

Esta resenha foi útil para você?
Completados
Beautiful Mystery
2 pessoas acharam esta resenha útil
Nov 17, 2023
Completados 0
No geral 7.5
História 8.0
Acting/Cast 7.5
Musical 7.0
Voltar a ver 7.0
You need to prepare for this film first, read something, why it was made, at what time. If a European approaches it just like that, the film can come across as a total dud. But I think the opposite is true. The film was based on the subject of Yukio Mishima's private army (we have an excellent documentary about Mishima here - Mishima: A Life in Four Chapters). The story mainly follows Shinohara, a Japanese youth recruited into Mitani's militia. You will find out what awaits him and how it will turn out in this picture with a subtle touch of parody, when Shinoharu gradually submits to an exhausting regime of homosexual orgies, which are meant to cover up the least. I smiled, for example, at the second erotic scene, when one of the two apparently grew a phallus between the sternum and navel. The message of the film is obvious, but I don't really agree with Mishima's stance, but it didn't affect my rating in any way. It's one of the little pieces of East Asian gay history that we shouldn't miss.


Na tento film je potřeba se nejdříve připravit, něco si přečíst, proč byl vyroben, v jaké době. Pokud k němu přistoupí Evropan jen tak, může se film jevit jako totální blbina. Ale dle mě opak je pravdou. Film vznikl na základě námětu o soukromé armádě Yukio Mishima (o Mishimovi zde máme výborný filmový hraný dokument - Mishima: A Life in Four Chapters). Příběh sleduje především Shinoharu, japonského mladíka rekrutovaného do Mitaniho milice. Co všechno ho čeká a jak to dopane se dozvíte v tomto snímku s jemným nádechem parodie, kdy se Shinoharu postupně podvolí vyčerpávajícímu režimu homosexuálních orgií, které mají i ledasco zakrýt. Usmál jsem se např. u druhé erotické scény, kdy jednomu z těch dvou zřejmě narostl falus mezi hrudní kostí a pupkem. Poselství snímku je zřejmé, ale já vnitřně moc s postoji Mishima nesouhlasím, ale nijak to neovlivnilo mé hodnocení. Je to jeden z malých střípků gay historie východní Asie, o který bychom neměli přijít.

Leia Mais

Esta resenha foi útil para você?
Completados
Após O Recomeço
2 pessoas acharam esta resenha útil
Out 30, 2023
Completados 0
No geral 10
História 10
Acting/Cast 10
Musical 10
Voltar a ver 10
A film about abandonment, the search for love and the straightening of family relationships. The story takes place in a quiet area of the Japanese countryside, in contrast to the roaring cauldron of the world's largest megapolis of thirty million people, Greater Tokyo. One could say a simple story, and at the same time so FUNDAMENTAL, full of humanity, humanly acted and the processing was also above average. I recommend it to all viewers who know what life brings or can bring behind somersaults. Even the rating on MDL is one of the highest ever. The story will stay with me for a long time.
Probably forever........


Film o opuštěnosti, hledání lásky a narovnání rodinných vztahů. Příběh se odehrává v tiché oblasti japonského venkova, na rozdíl od dunícího kotle největší třicetiosmi milionové megapole světa Velkého Tokia. Dalo by se říci prostý příběh, a přitom tak ZÁSADNÍ, plný člověčenství, lidsky zahraný a zpracování bylo též nadprůměrné. Doporučuji všem divákům, kteří vědí, co život obnáší nebo může přinést za kotrmelce. I hodnocení na MDL je jedno z nejvyšších vůbec. Příběh ve mě dlouho zůstane.
Asi napořád .........

Leia Mais

Esta resenha foi útil para você?
Completados
The Affair
2 pessoas acharam esta resenha útil
Jun 21, 2023
Completados 0
No geral 10
História 10
Acting/Cast 10
Musical 10
Voltar a ver 9.5

Excellent movie

In the beginning, I watched a "politically motivated" movie, the communist faction, and I thought that it wouldn't be for me. And damn it was.
You have to work your way through that beginning. Politics gradually disappeared from the screen during the story and the deep life story of Jun (the great Sid Lucero, whom I also know from the excellent Filipino film Selda) came to the fore, as I followed him gradually over the years and other main characters include Errol and Roland (here on MDL, these characters are not mentioned by mistake) and the other secondary roles are also etched in my memory. When I thought about the political development of the Philippines and watched the GAY LINE OF THE STORY in particular, and we all know that in the past people of minority orientation did not have it easy (often even today), it was quite a strength, a deep experience. I understand that, for example, older generations will be put off by the "communist" beginning and or the heterosexual gay line, when the actors had to submit to quite sexually explicit scenes (somewhere I'm confused whether the Philippine censors didn't even ban or cut out a part in 2010), which were very convincing, I didn't mind that the creators couldn't "age" Errol more towards the end of the film, it didn't detract from the deep story, after all, Errol's older son at the end of the film was actually a year older than his "dad". A really powerful experience for me and it's a shame that 13 years ago technology wasn't at such a high level and the film has an "old" look ...

Leia Mais

Esta resenha foi útil para você?
Completados
Suddenly Last Summer
2 pessoas acharam esta resenha útil
Fev 9, 2023
Completados 0
No geral 7.0
História 6.0
Acting/Cast 8.0
Musical 7.0
Voltar a ver 7.0

Repulsion and attraction

Repulsion and attraction ... that's how I would characterize this "long" short film. However, forcing favor in such a way was too much for me, and I did not celebrate the very end in my mind as much as the other viewers. But it was played very solidly, above all I appreciated the character of the teacher, who found herself in a rather unsolvable situation. The second cheeky character of the student was also portrayed very well, but I didn't trust the "minor" so much when in reality he was ten years older. An above-average film for its time.
Esta resenha foi útil para você?
Completados
Sangue Dourado
2 pessoas acharam esta resenha útil
Jan 21, 2023
8 of 8 episódios vistos
Completados 0
No geral 10
História 10
Acting/Cast 10
Musical 10
Voltar a ver 10

WONDERFUL SERIES

This very special, visceral series, elaborated in detail, caught my attention right from the beginning. Processing one or two levels higher than other series from this area, especially the fights seemed more than precise, truly. Sky and Sun, two young men, so different in origin, in addition to the side couple Bank - Pitch and neither the two girls who did not act like bushes in the series - even though they actually played the poor girls (and with Toktaeng, almost no one would have guessed her real age , partly also at Pitch-e ?, that's the "secret" of the Thais...). I evaluate comprehensively how the entire series affected me, I overlook the little things compared to the whole (the "bad" mobster, the final completely unnecessary separation of several years) which are unimportant, I don't need to prove my smallness by constant criticism. On the other hand, Sky, who is controversial as an actor for some viewers, also attracted me, in an original way, in a different way, with his strange facial expressions, the fact that he actually looks completely ordinary, I believed him. Absolutely great experience for me.

Leia Mais

Esta resenha foi útil para você?
Completados
About Us But Not About Us
1 pessoas acharam esta resenha útil
Abr 10, 2024
Completados 0
No geral 7.0
História 7.0
Acting/Cast 8.0
Musical 7.0
Voltar a ver 6.0
A different film, it would fit on the boards that mean the world, a film about two characters and a constant conversation, a chamber piece where, after a bland beginning, when the viewer does not know what to expect, it develops into a cleverly written story full of surprises and tension, and both actors , both Elijas and Romnick proved that they can be trusted, they played it convincingly. Interesting...

Film jiný, hodil by se na prkna, co znamenají svět, film o dvou postavách a neustálé konverzaci, komorní kousek, kdy po nevýrazném začátku, kdy divák neví, co má očekávat, se rozvine v chytře napsaný přiběh plný překvapení a napětí a oba herci, Elijas i Romnick dokázali, že se jim dá věřit, zahráli to přesvědčivě. Zajímavé ...

Leia Mais

Esta resenha foi útil para você?
Completados
Last Twilight
1 pessoas acharam esta resenha útil
Jan 27, 2024
12 of 12 episódios vistos
Completados 0
No geral 9.0
História 8.0
Acting/Cast 10
Musical 10
Voltar a ver 8.0
That it's one of the best series, there's no question about it and that's where my rating comes from, I respect all those viewers who experienced it to the fullest (and that's what it's all about) and shed hectoliters of tears worldwide, because this series hit a large part of the world of BL viewers , but I'll take a few digs anyway, don't take me too seriously.
I had a lot of fun with the opposites in the first episode. The brawler and brawler, Mok, a stubborn debt-ridden slob, who has also been in prison, with a girlfriend and, as a contrast, Day, a stubborn adult child, perhaps spoiled by his mother and a little spoiled, and in the next episode, a very fast incomprehensible turn ... From a wolf, he became a lamb with a whip, from a greased up hetero mechanic to a patient nurse in love with a young man, and Day's character suddenly changed quite a bit as well. Here, I would have liked more time for mutual "learning", grinding the edges of the characters, instead of the fact that in the next episodes the time was increased with cotton wool such as walking, cooking, running and other more or less lengthening scenes, and the plot stood a lot except for the matter with August. then everything will return to the first plan, counting on the assumption that the audience will be wistfully talking about how poor Day is blind over the slow-moving plot ... and they would go crazy with tons of snotty tissues and tears in their eyes even if it was filmed Day going to the bathroom to poop and unable to find toilet paper.
On the other hand, the blindness was played very nicely and convincingly by Day, and kudos to the creators for a very tasteful and sensitive portrayal of a blind person, I mean it quite seriously and now again a little lightly - so nice that after the first eye surgery, the instrumentalist nurses apparently blew through his bandage hair dryer and hair straightener. But for a long time, I didn't believe Daya actually had feelings for Moka. Mok, that's a chapter in itself, it's cuteness in itself. I liked the character of Phojai (but also some other characters in the series), no hysterical and heart-wrenching scenes like how her partner "turned gay" and doesn't love her anymore. In ep.11, I was turned off by the predictable "artificial" breakup, instead of Day proving to his mom, who has to ask when he can fart, while he is a disabled but grown-up guy, how much he loves Mok and that he could leave with him despite his mother's ban and Mok, his love, would be able to take care of him even without his mother's money. And with Mok banging against the wall, that was a scene where I couldn't believe Mok and laughed out loud with rage at how they artificially lengthened it to make the last episode even sweeter. What bothered me the most about this series, which caught the attention of so many viewers, including me (!), was the incredibly fast transformation of Moka in the second and third episodes, the somewhat long-winded and sentimental slowness of the first plan, and above all the separation for a few years, I really hate that in Asian projects, and also that a relationship based on falling in love has to be worked on in order to grow into lasting love, and that requires an agreement, mutual respect, sanding the edges and not immediately insisting on a breakup (in that case, the one who insists on a breakup cannot to love the other to the bottom of the soul and to seek a compromise), that's why I can't give the story a ten.

Leia Mais

Esta resenha foi útil para você?
Completados
My Freaky Love Story
1 pessoas acharam esta resenha útil
Jan 7, 2024
12 of 12 episódios vistos
Completados 0
No geral 7.0
História 6.0
Acting/Cast 8.0
Musical 7.5
Voltar a ver 7.0
Simply Philippines ... I had watched the series, now finished.
Pros: the acting side of many and also that some of the actors and actresses were watchable (Kajo made sure of it...), from the beginning it looked like a fresh piece, the music wasn't so great anymore, it seemed very, very same to me, as with other pinoy projects, the trannys were less and they weren't even that dismembering, in that they were surpassed by the affected acting maid, which in the Philippines is a "normal" acting actress.
I liked less that everything was stretched "on a shoestring", the middle part is about almost nothing, all the time, minutes of credits before and after and that some creators try to instill in the audience that everyone can love everyone, regardless of orientation and gender . It's just that everyone has a given orientation, even though they may behave differently, ambivalently or completely opposite sexually. But overall satisfaction for a pleasant finish, freshness and openness.


Prostě Filipíny ... seriál jsem měl rozkoukaný, nyní dokončeno.
Klady: herecká stránka u mnohých a též, že na některé z herců i hereček se dalo dívat (Kajo to jistil ...), ze začátku to vypadalo na svěží dílko, hudba už ne tak top, zdála se mi hodně, hodně stejná, jako u jiných pinoy projektů, transek méně a dokonce nebyly tak pitvořící se, v tom je předčila afektovaně hrající služka, což na Filipíny je "normálně" hrající herečka.
Už méně se mi líbilo, že vše bylo natahováno "na skřipec", prostřední část skoro o ničem, pořád dokola, minuty titulků před i po a že někteří tvůrci se snaží divákům vštípit to, že všichni mohou milovat všechny, bez rozdílů orientace a pohlaví. Prostě orientaci má každý danou, i když sexuálně se může chovat jinak, obojetně nebo zcela opačně. Ale celkově spokojenost pro příjemný závěr, svěžest a otevřenost.

Leia Mais

Esta resenha foi útil para você?
Completados
Uma Coabitação
1 pessoas acharam esta resenha útil
Jan 5, 2024
Completados 0
No geral 8.5
História 9.0
Acting/Cast 9.0
Musical 8.0
Voltar a ver 8.0
In 2015, Taiwan passed an amendment to the law that foreigners infected with HIV and living in Taiwan will no longer be deported out of the country.
The plot of the film takes place in 2013, two years before this novel. Jim lives with Mike, who is from Malaysia, and subsequently everyone probably already knows what will happen.
Where the Taiwanese keep getting new and new actors .... very well acted, believable, natural, as if the two really lived together, only these two characters appear in the film ... and the ending (!)

V roce 2015 Taiwan schválil novelu zákona, že cizinci infikováni virem HIV a žijící na Taiwanu již nebudou deportováni pryč ze země.
Děj filmu se odehrává v r. 2013, dva roky před touto novelou. Jim žije s Mikem, který je z Malajsie a následně už asi všichni tuší, jaký bude děj.
Kde ti Taiwanci berou stále nové a nové herce .... moc hezky zahrané, uvěřitelné, přirozené, jako by ti dva spolu opravdu žili, ve filmu vystupují jen tyto dvě postavy ... a ten konec (!)

Leia Mais

Esta resenha foi útil para você?